هزینه نگهداری گاو شیری در یکسال چقدر است؟

هزینه نگهداری هر رأس گاو شیری در یک سال با هزینه‌های خوراک و نگه‌داری و دارو و... صنعت گاوداری به‌خصوص از نوع شیری سال‌هاست ( ادامه مطلب ... )