با درنظر گرفتن هزینه حمل و نقل شما برای سفارش های جزیی خود میتوانید با هماهنگی دفتر شرکت نسبت به بارگیری و خرید محموله در انبار شرکت اقدام نمایید.

آدرس انبار شرکت :