خوراک ملاس مناسب استخرهای پرورش ماهی

ملاس و ویناس مناسب استخرهای پرورش ماهی

قابل مصرف برای انواع نژاد ماهی های پرورشی

مکمل طبیعی مغذی و سالم با تعیین درجه خلوص

مشاوره قبل خرید مطابق با مساحت و نژاد ماهی پرورشی

مناسب برای کلیه آبزیان خوراکی صادراتی

خوراک ماهی